วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

รูปภาพของคณะครูโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา


นายสมศักดิ์  อนันตธนากุล
นางสาวสุลีพร  อุปรี

นายจำเรียง  จิระโพธิ์

นางสาวสายใจ  พรมปาวงศ์


นายวิเขียร  ศุภศร


การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 

การตรวจเย่ี่ยมโรงเรียนจาก สพป.ลำปาง 2 


นางสาวนุจี  อองกุลนะ

นายสมคิด  มาหล้า

นางสาวจีรภา  วงศ์คำ


นางณัฐฐา  กาวิลเครือ


นางสาวจันทร์แก้ว  ปัญญาเรือง


นางนันทรัตน์  อุ่นจันทร์

นางสาวนุจรี  อองกุลนะ


นายปรีชา  สุยะคำวงศ์

นางพรรพรรณ  จันทร์แสนตอ

นางวิชญาพร  ชัยเลิศ


นายสมคิด  มาหล้า

นางสมศักดิ์  อนันตธนากุล


นางสายหยุด  ธนสิทธิ์ สุนทร


นางสาวสายใจ  พรมปาวงศ์

นางสาวสุลีพร  อุปรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น